BOX7D

Kancelaria zapewnia przeprowadzenie mediacji, która stanowi alternatywną - w stosunku do postępowania sądowego - metodę rozwiązywania sporów. Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego rozwiązania tego sporu. Mediacja sprawdza się szczególnie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych.

Niejednokrotnie sala rozpraw onieśmiela, czy wręcz paraliżuje strony, a oficjalność procedur sądowych oraz atmosfera sali sądowej z całą pewnością nie sprzyjają pojednaniu. W takich warunkach nie ma miejsce na podejmowanie rozmów o własnych oczekiwaniach czy możliwych rozwiązaniach konfliktu. Wszystkich tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, dzięki czemu daje szansę na rozmowę, próbę zrozumienia racji przeciwnika sporu lub konfliktu i znalezienie konstruktywnego i satysfakcjonującego rozwiązania.

W sytuacji, gdy strony sporu dojdą do porozumienia co do sposobu rozwiązaniu konfliktu, mediator przedstawia sądowi protokół z mediacji i wypracowaną przez strony ugodę. Jeżeli sąd tę ugodę zatwierdzi, wywołuje ona takie same skutki prawne, jak ugoda zawarta przed sądem. Mediacja pozwala zatem zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy.