BOX4D

Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania i opiniowania wszelkiego rodzaju umów, każdorazowo starając się uświadomić Klientów, że umowy zawiera się na „złe czasy”. Praca, którą włożymy na etapie tworzenia umowy, pozwoli uniknąć w przyszłości wielu niepotrzebnych problemów, a także zaoszczędzić pieniądze i nerwy. Dobrze sporządzona umowa powinna odzwierciedlać rzeczywiste zamiary stron, dawać gwarancję jej wykonania i zabezpieczać interesy Klienta. Naczelną zasadą, którą kieruje się Kancelaria jest zatem maksymalne zabezpieczenie interesów Klienta, a także wskazanie mu potencjalnych ryzyk i skutków, które konkretne zapisy umowy mogą wywołać w jego sferze prawnej. Analizujemy również już zawarte umowy pod kątem możliwości ich wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, jak również naliczania kar umownych oraz dochodzenia innych roszczeń związanych z daną umową.